Gemeente gaat alle vlonders verwijderen in Waterwijk Nesselande!

Wethouder Wijbenga neemt het advies over van het wijkcomite in Nesselande en heeft stadsbeheer de opdracht gegeven om alle openbare vlonders (op de Aper Boumankade na) nog voor de zomer te verwijderen in waterwijk!

De vlonders trekken veel hangjeugd aan en het woongenot van bewoners in waterwijk wordt hiermee aangetast. Na het plaatsen van hekken om de vlonders was de overlast verdwenen.

Bewoners die net naast de vlonders wonen zijn opgelucht. Veel bewoners in Nesselande vragen zich echter ondertussen af of de wethouder ook hekken om het strand van Nesselande gaat zetten en als de overlast dan verdwijnt dat het strand dan verwijderd zal worden.

De vlonders verdwijnen … maar het laatste woord zal hier nog niet over gevallen zijn.

Hieronder de brief van Wethouder Wijbenga:

‐————————

Geacht wijkcomité Nesselande,

Bedankt voor uw advies over watervlonders Nesselande van 1 maart jl. met referentienummer xxx

Wij hebben uw advies uitvoerig besproken en het
volgende besloten.

Wij hebben ervoor gekozen uw advies wel over te nemen.
U verzoekt om alle openbare vlonders (minus de vlonder aan de Aper Boumankade) te verwijderen voor het zomerseizoen begint. De vlonders verpesten het woonplezier voor de omwonenden; worden niet of nauwelijks gebruikt waar ze voor bedoeld zijn; en zorgen voor overlast. Naar aanleiding van uw brief en het verzoek om de openbare vlonders te verwijderen zijn een aantal afwegingen meegenomen in het besluit. Onderstaand ga ik hier graag nader op in.

Overlast
U geeft aan dat de overlast door het tijdelijk afsluiten van de vlonders met hekken ervoor heeft gezorgd dat de overlast is verdwenen. Daarnaast geeft u aan dat de jeugd lastig is om aan te
spreken omdat deze groep iedere keer een wisselende samenstelling heeft.

De ambtelijke organisatie, politie, toezicht & handhaving en Buurtwerk herkennen dit probleem. Als er overlast gemeld werd, is dit in de achterliggende jaren door de veiligheidspartners (politie, toezicht & handhaving en Buurtwerk) geregeld meegenomen in de surveillancerondes. Dit heeft niet het gewenste effect gehad. De politie geeft zoveel als mogelijk direct opvolging aan
overlastmeldingen in de wijk. Waar dit niet mogelijk is door prioritering van werkzaamheden, wordt op een later moment contact opgenomen met de melder. Vorig jaar was de daadwerkelijk waargenomen overlast beperkt.

Vanuit Buurtwerk is er tevens getracht om in te zetten op de jongeren, maar aangezien deze jongeren over het algemeen niet uit Nesselande komen en de groep een wisselende samenstelling heeft, heeft dit niet het gewenste effect gehad. Er is vervolgens besloten om de vlonders af te zetten met hekken. Dit heeft geleid tot het stoppen van de overlast. Uit de berichten van de bewoners blijkt dat de ontvangen overlastmeldingen aanzienlijk zijn
verminderd.

Participatieproces
Er is op ambtelijk niveau en met het wijkcomité Nesselande over het verwijderen van de vlonders gesproken. Hierop is een uitgebreid participatieproces gestart om dit verzoek bij bewoners te toetsen. Dit proces is met alle relevante gemeentelijke partners zorgvuldig en transparant uitgevoerd. Daarnaast is het demonteren en verwijderen van de openbare vlonders niet in strijd
met het bestemmingsplan Nesselande. Dit betekent dat een IP-proces niet nodig is.

Aan Stadsbeheer zal daarom verzocht worden de door u genoemde vlonders te verwijderen. Dit met inachtneming van de door u ingebrachte nadrukkelijke adviezen. Daarbij zal ik Stadsbeheer vragen om te bezien of de verwijderde vlonders elders in de stad een herbestemming kunnen vinden.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het college van B en W,

drs. B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter